Ako predať svoj podiel v S.R.O?

Podiel odzrkadľuje vklad každého jedného spoločníka v danej spoločnosti. Pre spoločníkov znamená ich podiel v spoločnosti práva a povinnosti, ktoré im prináležia. Prevod obchodného podielu sro znamená prevod vášho podielu, na inú osobu môže to byť iný spoločník vo firme alebo aj iná osoba, ktorá v spoločnosti zatiaľ nefiguruje. Podiel sa dokonca môže aj rozdeliť na viac osôb. Samozrejme ak to povoľuje spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.

podpis

Výška každého podielu v spoločnosti s ručeným obmedzeným je určená pomerom vkladu každého spoločníka. Udáva sa v percentách. Spoločníci v spoločnosti s ručením obmedzeným sú vlastníkmi vždy len jedného obchodného podielu.
Na každý takýto prevod vám musí valné zhromaždenie udeliť potrebný súhlas.Valné zhromaždenia, ktoré tvoria všetci spoločníci vo firme zasadne odsúhlasia prevod spise sa zápisnica o súhlase s taktiež prezenčná listina všetkých zúčastnených. Samozrejme valné zhromaždenia udeľuje súhlas len ak to nariaďuje spoločenská zmluva.

dokumenty

Ak ma spoločnosť jedného spoločníka tak ten udeľuje súhlas o prevode svojho podielu. Dôvod predaja vášho podielu môže byť napríklad nezáujem pôsobiť v konkrétnej spoločnosti alebo všeobecný nezáujem ďalej podnikať. Prevod podielu spoločnosti s určeným obmedzeným môže nastať aj vtedy ak majiteľ podielu zomrie. Vtedy podiel môže byť zahrnutý v jeho dedickom konaní a jeho dediči môžu mať na daný podiel nárok. Prevod musí byť uskutočnení zmluvou, na ktorej musia byť úradne overené podpisy oboch strán. Podpisy môže overovať notár ako aj osoba ním poverená. Pred každým prevodom vášho podielu v spoločnosti, ktorí sa rozhodnete realizovať musíte podať návrhu na zmenu do obchodného registra. Do obchodného registra musí byt zapísaný každý nový nadobúdateľ obchodného podielu spoločnosti s ručeným obmedzeným.